A P E L în vederea publicării de materiale pe suport electronic realizate de cadrele didactice din judeţul Vaslui în Reţeaua Educaţională Deschisă (R.E.D.) a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui

   Prezentul Apel se adresează tuturor cadrelor didactice din judeţul Vaslui care au realizat materiale educaţionale în diferite domenii din sfera educaţiei, în vederea publicării gratuite a acestor resurse în Reţeaua Educaţională Deschisă (R.E.D.) a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.

   Reţeaua Educaţională Deschisă (R.E.D.) a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.funcţionează la adresa http://nelpae.ro/red, fiind interconectată cu site-ul principal al instituţiei, http://isj.vs.edu.ro

   Fiecare cadru didactic din judeţul Vaslui poate propune materiale spre publicare, cu respectarea mai multor condiţii de calitate, tehnice şi legate de termenele de depunere.

Etapele realizării/actualizării Reţelei Educaţionale Deschise a IŞJ Vaslui

1) lunar, până pe data de 15, inspectorii pentru curriculum, inspectorii pentru educaţie timpurie, permanentă, proiecte şi programe educaţionale vor primi şi centraliza propunerile de materiale educaţionale – pe domenii, conform listei materialelor admise în vederea publicării şi listei domeniilor de publicare;

2) fiecare propunere este însoţită de Fişa descriptivă, în format tipărit şi electronic;

3) lunar, pe data de 20, se convoacă Consiliul Consultativ al disciplinei/domeniului de către inspectorul şcolar responsabil cu respectiva disciplină sau respectivul domeniu; în şedinţa lunară, Consiliul Consultativ analizează sub aspect calitativ şi tehnic propunerile de materiale ale profesorilor;

4) Procesul-verbal, asumat prin semnătură de membrii Consillilor Consultative pe discipline şi de inspectorii şcolari, sunt înaintate, împreună cu Fişele descriptive şi materialele propuse, pe suportul electronic aferent (link, stick de memorie sau hard-disk extern), pe data de 20 a lunii;

5) Pe data de 25 a fiecărei luni: noile materiale propuse sunt publicate pe site-ul Reţelei Educaţionale Deschise a IŞJ Vaslui, fiind promovate pe site-ul central al Inspectoratului Şcolar Judeţean, în reţelele sociale şi în presă;

6) La cererea autorilor de materiale publicate în Reţeaua Educaţională Deschisă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui eliberează adeverinţe în care certifică această calitate a cadrelor didactice semnatare.

Calendarul lunar al actualizării Reţelei Educaţionale Deschise a IŞJ Vaslui

1) Până pe data de 15 a lunii - primirea şi centralizarea propunerillor de materiale educaţionale – pe domenii, conform listei materialelor admise în vederea publicării şi listei domeniilor de publicare;

2) Până pe data de 20 a lunii – convocarea, de către inspectorii şcolari, a Consiliilor Consultative, în care se analizează conformitatea calitativă şi tehnică a materialelor propuse spre publicare;

3) Pe 20 a fiecărei luni - Procesele-verbale, asumate prin semnătură de membrii Consillilor Consultative pe discipline şi de inspectorii şcolari, sunt înaintate, împreună cu Fişele descriptive şi materialele propuse, pe suportul electronic aferent (link, stick de memorie sau hard-disk extern), către inspectorul şcolar pentru limbi moderne, responsabil cu crearea şi actualizarea Reţelei Educaţionale Deschise a IŞJ Vaslui;

4) Pe 25 a fiecărei luni – publicarea noilor materiale avizate pe site-ul Reţelei Educaţionale Deschise a IŞJ Vaslui şi promovarea pe site-ul central al Inspectoratului Şcolar Judeţean, în reţelele sociale şi în presă.

Materiale admise în vederea publicării – cu indicarea autorilor

1) site-uri web educaţionale funcţionale – sub formă de link;

2) platforme de elearning – sub formă de link, cu user şi parolă pentru cont de vizitator;

3) cărţi/reviste electronice – în format *pdf

4) publicaţii electronice multimedia în format FLASH (*swf)

5) softuri educaţionale (în format executabil *exe, FLASH/*swf sau alte formate)  cu instrucţiuni clare şi detaliate de folosire şi instalare;

6) documente de interes pentru universal şcolar – în format *pdf sau editabil (*doc; *odt,*xls, *ppt);

În afara site-urilor web şi a platformelor de e-learning, prezente sub formă de linkuri, toate celelalte materiale vor fi înaintate Consiliilor Consultative şi inspectorilor şcolari pe suport electronic – stick de memorie sau hard-disk extern.

Toate resursele propuse spre publicare vor fi înaintate inspectorilor şcolari şi Consiliilor Consultative, însoţite de Fişa descriptivă din Anexa 1 a Procedurii Operaţionale a RED Vaslui (publicată pe site-ul central al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui).

Copyright şi open-source

Materialele propuse spre publicare trebuie să fie originale şi, eventual, dacă este cazul, însoţite de bibliografii şi sitografii, pentru evitarea şi combaterea plagiatului.

De asemenea, autorii trebuie să aibă în vedere caracterul deschis, de resursă liberă a materialelor propuse spre publicare. Acestea pot fi, eventual, la dorinţa autorilor, însoţite de o licenţă de tip Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Resursele din Reţeaua de educaţie deschisă (R.E.D.) a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui devin libere de drepturi şi sunt puse, în mod gratuit, la dispoziţia publicului interesat.

Domenii

Materialele propuse spre publicare în Reţeaua de educaţie deschisă (R.E.D.) a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui se vor încadra într-unul din următoarele domenii:

 1. Limba şi literatura română
 2. Limbi materne
 3. Limbi moderne
 4. Limbi clasice
 5. Matematică
 6. Fizică
 7. Chimie
 8. Biologie
 9. Geografie
 10. Arte
 11. Tehnologii şi antreprenoriat
 12. Istorie
 13. Ştiinţe sociale
 14. Religie
 15. Educaţie fizică şi sport
 16. Proiecte educaţionale locale/judeţene/interjudeţene
 17. Proiecte europene
 18. Platforme educaţionale
 19. Mentorat
 20. Noi tehnologii/Informatică
 21. Resurse cross-curriculare

Recunoaştere şi diseminare

Reţeaua de educaţie deschisă (R.E.D.) a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui devine parte componentă a Bibliotecii Naţionale Virtuale a Ministerului Educaţiei Naţionale. Profesorii-autori de materiale publicate în această reţea vor primi adeverinţe care să ateste aceatsă calitate, iar aceste documente vor putea fi integrate în Curriculum Vitae personal, constituindu-se în dovezi în diferite contexte care necesită evaluarea personalului didactic (acordarea calificativelor anuale, autori de materiale educaţionale/softuri electronice, folosirea noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ, gradaţia de merit etc.) 

Inspector Şcolar General,

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui

Prof. Gabriela Plăcintă